COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd

Bwysig

 

Ni ellir derbyn rhoddion ond os oes awydd gennych chi i helpu gallwch wneud hynny yma gan ddefnyddio’r cyfleuster rhodd neu drwy Gartref Cŵn Caerdydd, y Rescue Hotel a rhestr ddymuniadau Amazon:

https://www.therescuehotel.com/makeadonation/

https://www.amazon.co.uk/hz/wishlist/ls/27ZTEM3YUTCNI?ref_=wl_share

 

Mynd â Chŵn am Dro

 

Bydd gennym system apwyntiadau. Gallwch edrych trwy’r wefan ond os nad oes gennych fynediad at y rhyngrwyd gallwch ein ffonio. Rydym yn gofyn bod mwyafrif yr archebion yn cael eu gwneud trwy’r wefan er mwyn cadw niferoedd y galwadau ffôn mor isel â phosibl fel y gallwn ymdrin â galwadau am gŵn strae a digwyddiadau peryglus. Bydd sesiynau mynd am dro yn dechrau am 8am a bydd apwyntiadau bob 20 munud er mwyn osgoi cael pobl yn cwrdd yn y dderbynfa. Byddwch yn gallu mynd â hyd at 4 ci pan fyddwch yn ymweld. Darllenwch y dudalen ar COVID-19 i weld y gweithdrefnau manwl.

 

Pan fydd eich apwyntiad wedi ei drefnu

Pan fyddwch yn cyrraedd byddwch yn dod i mewn trwy’r drws sydd ar agor ym mloc y dderbynfa. Os bydd unrhyw un yn y dderbynfa mae’n rhaid i chi aros y tu allan. Mae system un ffordd ar waith a bydd unrhyw un sydd yn y dderbynfa yn dod allan trwy’r drws sydd â DIM MYNEDIAD arno ac wedyn cewch chi ddod i mewn. Ewch yn syth i’r cyfleuster golchi dwylo ar y chwith, golchwch eich dwylo am 20 eiliad a dilynwch y saethau at ffenestr y dderbynfa gan sefyll y tu ôl i’r tâp ar y llawr. Yna byddwn yn dweud wrthoch chi beth i’w wneud nesaf yn dibynnu ar natur eich ymweliad. Mae glanweithydd dwylo  ar gael hefyd.

Sefydlu ar gyfer Cerdded

Mae gennym ôl-groniad o tua 300 o bobl sy’n aros am ddyddiad sefydlu. Nid ydym mewn sefyllfa i ailgychwyn hyn ar hyn o bryd ond rydym yn bwriadau gwneud fel rhan o gam 2 o’n cynllun ailagor. Edrychwch ar y dudalen we hon ar gyfer diweddariadau. Ni fyddwn yn cymryd rhagor o archebion nes byddwn wedi clirio’r ôl-groniad. Dylai unrhyw un sydd wedi cofrestru ar gyfer lle sefydlu ond nid yw bellach am gael ei gynnwys e-bostio mewnflwch y Cartref Cŵn – cartrefcwncaerdydd@caerdydd.gov.uk

Rydym wir yn gwerthfawrogi eich help trwy’r amser ond mae’n fwy gwerthfawr nag erioed ar hyn o bryd. Peidiwch â dod i lawr os ydych yn teimlo’n sâl neu mewn grŵp risg uchel. Mae llawer o gerddwyr iachus ac nid ydym eisiau gweld pobl yn rhoi eu hunain neu bobl eraill mewn perygl.

 

Ail-gartrefu

Camau at ailgartrefu

 • Gwnewch rywfaint o ymchwil ar y brîd, yr oedran a’r maint i weld pa fath o gi allai weddu orau i’ch ffordd o fyw.
 • Penderfynwch ar y ci yr hoffech ei ailgartrefu.
 • Llenwch y Ffurflen Gais a’i e-bostio gyda gwybodaeth atodol i cartrefcwncaerdydd@caerdydd.gov.uk
 • Cewch sesiwn gyflwyno gyda’r ci i weld sut mae’r ci yn ymateb i chi a chithau i’r ci. Deallwch ein bod yn delio gyda chŵn strae yn bennaf ac mae cyfyngiadau ar y wybodaeth y gallwn ei rhoi i chi.
 • Bydd y ci hefyd yn cael ei gyflwyno i unrhyw anifeiliaid anwes, oedolion neu blant eraill a fydd yn byw yn y cartref.Byddwn yn edrych ar eich cais ac os byddwn yn meddwl eich bod yn cydweddu’n dda byddwn yn cysylltu â chi i drafod y cais yn fanwl. Os byddwn yn hapus eich bod yn cydweddu’n dda â’r ci rydych wedi gwneud cais amdano byddwn yn eich gwahodd i ddod i lawr i gael eich cyflwyno ac os bydd hyn yn llwyddiannus byddwn yn caniatáu i chi faethu’r ci am bythefnos er mwyn bod yn siŵr y bydd hyn yn gweithio i chi ac i’r ci! Byddwn mewn cysylltiad rheolaidd gyda chi yn ystod y cyfnod hwn ac ar y diwedd byddwn yn ailgartrefu’r ci i chi yn barhaol. Os na fyddwn yn credu eich bod yn cydweddu’n dda â’r ci rydych chi wedi gwneud cais amdano neu os bydd y ci hwnnw wedi cael ei baru eisoes, byddwn yn argymell ci arall os byddwn yn teimlo bod gennym un a fydd yn cydweddu’n dda â chi.
 • Bydd ein penderfyniadau’n seiliedig ar;
 • Y ffurflen gais
 • Canlyniad cyfarfodydd cyflwyniadol
 • Canlyniad cyflwyniadau i anifeiliaid anwes eraill a phlant
 • Anghenion y ci penodol a sut maent yn cyd-weddu â’ch amgylchiadau chi
 • Geirdaon gan filfeddygon (hanes meddygol eich ci presennol neu flaenorol)
 • Caniatâd ysgrifenedig i gael ci yn eich eiddo (os ydych mewn eiddo rhent)
 • Ymweliad â’ch cartref (os bydd angen)
 • Asesiad o ymddygiad y ciGwneir pob gwiriad cartref trwy alwad fideo a ffotograffau am y dyfodol rhagweladwy.

Ffioedd

Y ffi ailgartrefu safonol yw £250. yw’r ffi am gŵn bach ac mae ffioedd rhwng £200 a £500 am rai cŵn unigol eraill.

Mae’r ffi hon yn cynnwys y brechiad cyntaf, microsglodynnu, a thriniaethau cychwynnol ar gyfer chwain a llyngyr. £20 fydd cost yr ail frechiad.

Nid ydym yn rhoi ad-daliadau am gŵn sy’n cael eu dychwelyd ond gallem ganiatáu i gi arall gael ei ailgartrefu am ddim yn dibynnu ar amgylchiadau’r dychweliad.

 

Ysbaddu

Nid yw Cartref Cŵn Caerdydd yn darparu’r gwasanaeth hwn ar y safle ar hyn o bryd. Byddwn yn esbonio’r broses i bobl sy’n ailgartrefu cŵn oddi wrthon ni cyn bod i’r mabwysiadu ddigwydd.

 

 

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd