COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd

COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd

Cerdded Cŵn

Mae Cartref Cŵn Caerdydd ar agor i gerddwyr cŵn – Mae mesurau ar waith i sicrhau eich diogelwch a diogelwch ein staff hefyd. Rhaid i bawb gadw 2m o bellter oddi wrth bawb tra yn y Cartref Cŵn.

 • Pan fyddwch yn cyrraedd, arhoswch yn yr iard os oes pobl yn y dderbynfa – dim ond 2 o bobl a ganiateir ar un adeg
 • Dim ond 2 o bobl sy’n cael bod yn y dderbynfa ar unrhyw adeg, ac mae’n rhaid cadw 2m i ffwrdd o bobl eraill bob tro.
 • Golchwch eich dwylo yn syth wrth gyrraedd a dylech osgoi cyffwrdd unrhyw arwynebau
 • Dylech sefyll 1m yn ôl o’r cownter a bydd y staff yn sefyll 1m yn ôl ar yr ochr arall
 • Os gallwch ddod â’ch tennyn eich hunan, dewch ag ef gyda chi a rhowch eich rhif cerddwr arno
 • Mae’r holl siacedi gwelededd uchel a thennynau’n cael eu golchi bob dydd
 • Mae 3 man diogel yn yr iard gyda dolenni cyswllt a bydd staff yn clymu’r ci i’r pwynt hwn heb i chi orfod trosglwyddo cŵn o berson i berson. Pan fyddwch yn dychwelyd bydd angen i chi glymu’r ci yn ôl i un o’r mannau hyn, gan roi gwybod i’r staff eich bod chi’n ôl a byddant yn mynd â’r ci i mewn wrth i chi lofnodi’r ci yn ôl.

 

Rydym wir yn gwerthfawrogi eich help trwy’r amser ond mae’n fwy gwerthfawr nag erioed ar hyn o bryd. Peidiwch â dod i lawr os ydych yn teimlo’n sâl neu mewn grŵp risg uchel. Mae llawer o gerddwyr iachus ac nid ydym eisiau gweld pobl yn rhoi eu hunain neu bobl eraill mewn perygl.

 

Ail-gartrefu

O ddydd Llun 23 Mawrth, byddwn yn gweithredu system apwyntiadau yn unig i bobl sydd am ail-gartrefu ci. Bydd hyn yn ein galluogi i reoli nifer y bobl yn y Cartref Cŵn ar unrhyw adeg i sicrhau diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr a chwsmeriaid. Bydd angen i chi ddilyn y broses hon;

 • Edrychwch ar ein gwefan a nodwch pa gŵn y mae gennych ddiddordeb ynddynt, ac yna ffonio ni i weld os ydym yn cymryd ceisiadau.
 • Os byddwn yn cytuno i gymryd cais, gallwch ei lenwi a’i e-bostio i’r mewnflwch Cartref Cŵn – cartrefcŵncaerdydd@caerdydd.gov.uk
 • Byddwn yn trefnu apwyntiad gyda chi i ddod i ymweld
 • Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, ffoniwch ni i ofyn am apwyntiad i ymweld â ni a gallwch lenwi’r cais wyneb yn wyneb
 • Peidiwch â dod i’r Cartref Cŵn heb apwyntiad
 • Pan fyddwch yn cyrraedd, arhoswch yn yr iard os oes pobl yn y dderbynfa – dim ond 2 o bobl a ganiateir ar un adeg
 • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd y dderbynfa a sefwch 1m yn ôl o ffenestr y dderbynfa gan osgoi cyffwrdd ag arwynebau – bydd staff yn sefyll 1m yn ôl ar yr ochr arall.
 • Mae system unffordd ar waith felly dilynwch y cyfarwyddiadau’n fanwl
 • Bydd y Cartref Cŵn yn cau rhwng 12pm a 2pm bob dydd i alluogi glanhau’r dderbynfa, ac egwyliau amser cinio staff

 

Rydym yn bwriadu ail-gartrefu cŵn cyn gynted ag sy’n bosibl. Gallwch helpu ni i gynnal hyn drwy ddilyn ein gweithdrefnau.

 

Maethu

Rydym wedi recriwtio oddeutu 80 o ofalwyr maeth i’n helpu ni os yw’r cytiau’n llenwi wrth i’r sefyllfa ddod yn fwy cyfyngedig. Nid oes angen rhagor o ofalwyr maeth ar hyn o bryd. Diolch yn fawr iawn, rydym yn falch iawn o’r ymateb.

 

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd