Sylwch na fydd y wefan hon ar gael dros dro o 3pm heddiw.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a diolch am eich amynedd.
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Gwirfoddoli

Byddwch yn wirfoddolwr

Mae sawl ffordd o ddod yn wirfoddolwr;

Cofrestrwch i fod yn wirfoddolwr Cerdded, drwy gofrestru eich manylion a threfnu lle ar un o’n sesiynau rhagarweiniad. Cynhelir y sesiynau rhagarweiniad ar ddydd Gwener am 2pm a bydd angen i chi ddod â cherdyn adnabod a chadarnhad o’ch cyfeiriad cyfredol gyda chi.  Mae’r rhagarweiniad yn para tuag awr gan gynnwyd eich taith gerdded cyntaf!

 • No events in this category
 • Ymgeisiwch i weithio yn y cytiau ci a helpu gyda glanhau, bwydo, ymarfer, cyfoethogi amgylcheddol ac ymolchi cŵn.  Cwblhewch y ffurflen gais isod a’i hanfon atom.  Byddwch yn cael gwahoddiad i fynychu sesiwn flasu/rhagarweiniad ac wrth gwblhau’r cwrs hwn gofynnir i chi ymrwymo i ddiwrnod / amser penodol.  Mae hyn yn ein galluogi i ganiatáu i gynifer o bobl â phosibl gymryd rhan a sicrhau bod niferoedd diogel yn y Cartref Cŵn bob amser.

  Chwarae’n Rhydd yn yr Ardd:

  Gwirfoddolwch i chwarae â’r cŵn heb dennyn. Mae gennym ardd wych i’n cŵn, sy’n rhoi’r amser iddynt redeg yn wyllt, chwarae â phêl, chwarae yn y pwll a chael yr ymarfer corff a’r rhyngweithiad angenrheidiol y maent yn dwlu arnynt.

  Casglu Rhoddion

  Gwirfoddolwch i oruchwylio a chasglu’r rhoddion a wnaed i Gartref Cŵn Caerdydd yn eich archfarchnadoedd a’ch siopau lleol. Bydd angen i chi fonitro’r blwch rhoi a phan fydd yn llawn, bydd angen i chi ei wagio a dod ag ef i’r cartref cŵn fel y gallwn ei roi at ddefnydd da.

   

  I wirfoddoli rhaid i chi:

  • Fod dros 18 oed
  • Gallu ymrwymo i ddiwrnod / au penodol o’r wythnos.
  • Fod yn fodlon cymryd rhan yn y gwaith o lanhau a threfnu’r cytiau bwydo, ymarfer ac ymolchi cŵn.
  • NEU’n fodlon cerdded cŵn ar adeg sy’n addas i chi rhwng 8am a 4pm 7 diwrnod yr wythnos tan 6pm ac ar ddyddiau Iau.

   Enwau Cyntaf:

   Cyfeiriad:

   Cod Post:

   Dyddiad Geni

   Rhifau Ffôn:

   Cyfeiriad e-bost

   Cyfleoedd Gwirfoddoli

   RHAID I CHI FOD YN 18 OED O LEIAF.

   Nodwch y tasgau y mae diddordeb gennych yn eu gwneud yn y cartref cŵn:

   Pa brofiad sydd gennych sy’n berthnasol i wirfoddoli yn y Cartref Cŵn?

   Pa ddiwrnod/ddiwrnodau ac amseroedd rydych ar gael i wirfoddoli yn y Cartref Cŵn?

   Sut clywsoch chi am Gartref Cŵn Caerdydd?

   Nodwch yn fyr eich rhesymau dros eisiau gwirfoddoli yn Nghartref Cŵn Caerdydd

   Geirdaon

   Os yw’n bosibl, dylai cyflogwr fod yn un o’r rhain – boed hwnnw’r cyflogwr presennol neu un bleanorol. Dylai’r llall neu’r ddau fod yn rhywun sy’n eich adnabod yn dda nad yw’n aelod o’ch teulu neu’n rhywun y mae gennych berthynas personol agos ag ef/â hi.

   Geirdaon 1

   Enw

   Cyfeiriad

   Cod post

   Rhif ffôn

   Perthynas?

   Geirdaon 2

   Enw

   Cyfeiriad

   Cod post

   Rhif ffôn

   Perthynas?

   Cyswllt Brys

   Enw cyswllt:
   Perthynas i chi:
   Rhif cyswllt:

   Cardiff dogs home staff
   Brig

   © Cartref Cwn Caerdydd 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan T?m y We Cyngor Caerdydd

   Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd