COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Cofrestru i ailgartrefu

Proses Ailgartrefu 2021

Camau at ailgartrefu

 • Gwnewch rywfaint o ymchwil ar y brîd, yr oedran a’r maint i weld pa fath o gi allai weddu orau i’ch ffordd o fyw.
 • Penderfynwch ar y ci yr hoffech ei ailgartrefu.
 • Llenwch y Ffurflen Gais ar-lein a Dadlwythwch ffurflen gais
 • Cewch sesiwn gyflwyno gyda’r ci i weld sut mae’r ci yn ymateb i chi a chithau i’r ci. Deallwch ein bod yn delio gyda chŵn strae yn bennaf ac mae cyfyngiadau ar y wybodaeth y gallwn ei rhoi i chi.
 • Bydd y ci hefyd yn cael ei gyflwyno i unrhyw anifeiliaid anwes, oedolion neu blant eraill a fydd yn byw yn y cartref.Byddwn yn edrych ar eich cais ac os byddwn yn meddwl eich bod yn cydweddu’n dda byddwn yn cysylltu â chi i drafod y cais yn fanwl. Os byddwn yn hapus eich bod yn cydweddu’n dda â’r ci rydych wedi gwneud cais amdano byddwn yn eich gwahodd i ddod i lawr i gael eich cyflwyno ac os bydd hyn yn llwyddiannus byddwn yn caniatáu i chi faethu’r ci am bythefnos er mwyn bod yn siŵr y bydd hyn yn gweithio i chi ac i’r ci! Byddwn mewn cysylltiad rheolaidd gyda chi yn ystod y cyfnod hwn ac ar y diwedd byddwn yn ailgartrefu’r ci i chi yn barhaol. Os na fyddwn yn credu eich bod yn cydweddu’n dda â’r ci rydych chi wedi gwneud cais amdano neu os bydd y ci hwnnw wedi cael ei baru eisoes, byddwn yn argymell ci arall os byddwn yn teimlo bod gennym un a fydd yn cydweddu’n dda â chi.

Bydd ein penderfyniadau’n seiliedig ar;

 • Y ffurflen gais
 • Canlyniad cyfarfodydd cyflwyniadol
 • Canlyniad cyflwyniadau i anifeiliaid anwes eraill a phlant
 • Anghenion y ci penodol a sut maent yn cyd-weddu â’ch amgylchiadau chi
 • Geirdaon gan filfeddygon (hanes meddygol eich ci presennol neu flaenorol)
 • Caniatâd ysgrifenedig i gael ci yn eich eiddo (os ydych mewn eiddo rhent)
 • Ymweliad â’ch cartref (os bydd angen)
 • Asesiad o ymddygiad y ciGwneir pob gwiriad cartref trwy alwad fideo a ffotograffau am y dyfodol rhagweladwy.

 

Ffioedd 2022

Y ffi ailgartrefu safonol yw £200. £260 yw’r ffi am gŵn bach ac mae ffioedd rhwng £200 a £500 am rai cŵn unigol eraill.

Mae’r ffi hon yn cynnwys y brechiad cyntaf, microsglodynnu, a thriniaethau cychwynnol ar gyfer chwain a llyngyr.

Nid ydym yn rhoi ad-daliadau am gŵn sy’n cael eu dychwelyd ond gallem ganiatáu i gi arall gael ei ailgartrefu am ddim yn dibynnu ar amgylchiadau’r dychweliad.

Ysbaddu

Nid yw Cartref Cŵn Caerdydd yn darparu’r gwasanaeth hwn ar y safle ar hyn o bryd. Byddwn yn esbonio’r broses i bobl sy’n ailgartrefu cŵn oddi wrthon ni cyn bod i’r mabwysiadu ddigwydd.

Ni fyddwn yn ailgartrefu cŵn yng nghartrefi pobl sydd wedi’u anghymwyso dan ddeddf llesiant anifeiliaid. Ni fyddwn yn ailgartrefu cŵn yng nghartrefi pobl sy’n byw mewn eiddo lle na chaniateir iddynt gadw anifeiliaid anwes.

Mae angen amser ac amynedd ar gŵn a achubwyd. Bydd y rhan fwyaf o gŵn yn cymryd ychydig o wythnosau i ymgartrefu ac weithiau gall gymryd cwpl o fisoedd. Os na fydd eich ci yn ymgartrefu yn ei gartref newydd, byddem yn disgwyl i’r perchennog newydd gysylltu â’r Cartref Cŵn am fwy o gyngor a chymorth. Os nad yw hyn yn llwyddiannus o hyd yna mae’n bosibl y caiff y ci ei ddychwelyd er mwyn dod o hyd i gartref arall mwy addas.

Mae angen i berchenogion posibl ddewis ci mewn person. I’r mabwysiadwyr posibl sy’n byw mewn eiddo rhent neu lety clwm, gofynnwn fod y landlord yn rhoi i ni ganiatâd ysgrifenedig i’r tenant gadw anifeiliaid. Os ysgrifennir hyn yng nghytundeb y denantiaeth, bydd hynny’n ddigonol ar gyfer tystiolaeth.

Nid ydym yn ailgartrefu yng nghartrefi mabwysiadwyr sy’n symud dramor i wlad nad yw wedi’i hyswirio gan y Cynllun Teithio i Anifeiliaid Anwes. Ni fyddwn yn ailgartrefu ci yn eich cartref chi os oes rhywbeth sylweddol ar fin digwydd yn eich bywyd, fel symud tŷ, cael baban, mynd ar wyliau. Croeso i chi ddychwelyd ar ôl unrhyw o’r achlysuron uchod.

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd