COVID-19 – Cartref Cŵn Caerdydd

Cofrestru i ailgartrefu

Proses Ailgartrefu 2018

Byddwn yn cymryd hyd at 3 chais ar gyfer pob ci a byddwn yn gwneud penderfyniad ar y cartref gorau i’r ci ar sail y canlynol:

 • Y ffurflen gais
 • Canlyniad cyfarfodydd cyflwyniadol
 • Canlyniad cyflwyniadau i anifeiliaid anwes eraill a phlant
 • Anghenion y ci penodol a sut maent yn cyd-fynd â’ch amgylchiadau chi
 • Geirdaon gan filfeddygon (hanes meddygol eich ci presennol neu flaenorol)
 • Caniatâd ysgrifenedig i gael ci yn eich eiddo (os ydych mewn eiddo rhent)
 • Ymweliad â’ch cartref (os oes angen)
 • Asesiad o ymddygiad y ci

Os nad ydych yn llwyddiannus, nid yw’n golygu ein bod o’r farn nad ydych yn gymwys i fod yn berchen ar gi ond bod y ci roeddech am ei gael wedi’i baru ag ymgeisydd gwell. Rydym yn cymryd hyd at 3 chais i sicrhau nad ydym yn methu cartref da i unrhyw gi.

Camau i ailgartrefu

 • Gwnewch rywfaint o ymchwil ar y brîd, yr oedran a’r maint i weld pa fath o gi allai weddu eich ffordd o fyw orau.
 • Penderfynwch ar y ci yr hoffech chi ei ailgartrefu.
 • Cwblhewch y Ffurflen Gais i Fabwysiadu.
 • Cewch sesiwn gyflwyno gyda’r ci i weld sut mae’r ci yn ymateb i chi ac i’r gwrthwyneb. Deallwch ein bod yn delio gyda chŵn strae’n bennaf a chyfyngir ar y wybodaeth y gallwn ei rhoi i chi.
 • Cyflwyniadau i gael eu gwneud gydag unrhyw anifeiliaid, oedolion neu blant eraill fydd yn byw yn y cartref.

Ffurflen gais i fabwysiadu (429kb PDF)

Ffurflen gais i fabwysiadu (42kb Word)

Bydd staff Cartref Cŵn Caerdydd yn mynd trwy geisiadau a gwybodaeth ategol a gwneud penderfyniad ar yr ymgeiswyr fydd orau i’r ci a rhoi gwybod i’r ymgeiswyr llwyddiannus.

Efallai y byddwn hefyd am ymweld â chartref ymgeiswyr mewn rhai amgylchiadau. Bydd hyn yn cynnwys person penodedig yn dod i’ch cartref i weld ei faint, pa mor ddiogel mae’r ardd, ardaloedd y caniateir/na chaniateir i’r ci fynd i mewn iddynt ac asesu unrhyw beryglon. Bydd y Warden Cŵn neu aelod o staff o’r cartref cŵn yn rhoi gwybod i chi o ganlyniad yr ymweliad.

Rydym yn annog nifer o ymweliadau i’ch helpu i ddatblygu perthynas gyda’ch dewis gi ond gallai fod angen mwy o ymweliadau ar gyfer cŵn penodol.

Os nad ydych yn llwyddiannus oherwydd y gwiriad o’ch cartref, nid yw’n golygu na allwch fabwysiadu ci yn y dyfodol, ond yn hytrach nad yw’ch cartref yn addas i’r ci penodol hwn. Byddwn yn rhoi adborth penodol i chi, lle bo’n briodol.

Ni fyddwn yn ailgartrefu cŵn yng nghartrefi pobl sydd wedi’u anghymwyso dan ddeddf llesiant anifeiliaid. Ni fyddwn yn ailgartrefu cŵn yng nghartrefi pobl sy’n byw mewn eiddo lle na chaniateir iddynt gadw anifeiliaid anwes.

Mae angen amser ac amynedd ar gŵn a achubwyd. Bydd y rhan fwyaf o gŵn yn cymryd ychydig o wythnosau i ymgartrefu ac weithiau gall gymryd cwpl o fisoedd. Os na fydd eich ci yn ymgartrefu yn ei gartref newydd, byddem yn disgwyl i’r perchennog newydd gysylltu â’r Cartref Cŵn am fwy o gyngor a chymorth. Os nad yw hyn yn llwyddiannus o hyd yna mae’n bosibl y caiff y ci ei ddychwelyd er mwyn dod o hyd i gartref arall mwy addas.

Mae angen i berchenogion posibl ddewis ci mewn person. I’r mabwysiadwyr posibl sy’n byw mewn eiddo rhent neu lety clwm, gofynnwn fod y landlord yn rhoi i ni ganiatâd ysgrifenedig i’r tenant gadw anifeiliaid. Os ysgrifennir hyn yng nghytundeb y denantiaeth, bydd hynny’n ddigonol ar gyfer tystiolaeth.

Nid ydym yn ailgartrefu yng nghartrefi mabwysiadwyr sy’n symud dramor i wlad nad yw wedi’i hyswirio gan y Cynllun Teithio i Anifeiliaid Anwes. Ni fyddwn yn ailgartrefu ci yn eich cartref chi os oes rhywbeth sylweddol ar fin digwydd yn eich bywyd, fel symud tŷ, cael baban, mynd ar wyliau. Croeso i chi ddychwelyd ar ôl unrhyw o’r achlysuron uchod.

Ffioedd

Y ffi ailgartrefu safonol yw £130. £160 yw’r ffi am gŵn bach a rhwng £150 a £300 yw’r ffi unigol am gŵn eraill.

Mae’r ffi hon yn cynnwys y brechiad cyntaf, microsglodynnu, triniaethau cychwynnol ar gyfer chwain ac ysbaddu. £15 fydd cost yr ail frechiad.

Nid ydym yn rhoi ad-daliadau am gŵn sy’n cael eu dychwelyd ond gallem alluogi ci arall i gael ei ailgartrefu am ddim yn dibynnu ar amgylchiadau y dychweliad.

Brig

© Cartref Cŵn Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd