Sylwch na fydd y wefan hon ar gael dros dro o 3pm heddiw.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a diolch am eich amynedd.
Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ni fydd y wefan ar gael ar dydd Mercher 18 (8:30am - 9am). Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Cais i fabwysiadu ci

Cyn llenwi’r ffurflen hon, darllenwch y cwestiynau i gyd yn gyntaf i sicrhau bod y wybodaeth angenrheidiol gennych gan nad oes modd cadw’r ffurflen, i’w llenwi’n ddiweddarach. Os oes gennych ardd, bydd angen i chi ddarparu lluniau yn dangos yr ardal/ffensys.  Pwysig: Os ydych yn byw mewn eiddo rhent, bydd angen i chi ddangos caniatâd ysgrifenedig gan eich Landlord i gadw ci. Gellir cynnwys hyn yn eich cytundeb tenantiaeth. Ni ellir ystyried eich cais heb hyn.


  Eich gwybodaeth
  Gwybodaeth am y ci
  Ystyr 'perchennog' yw eich bod wedi bod yn gyfrifol am ofalu am y ci a'i reoli, a chi yw/oedd y person sy'n gyfrifol am y ffioedd milfeddygol. Rhowch fanylion llawn cŵn presennol/cŵn yr oeddech yn berchen arnynt o’r blaen, gan ddechrau gyda'r anifail anwes presennol neu ddiweddaraf.

  Pwysig: Os ydych yn berchen ar gi nawr, neu wedi bod yn berchen ar gi o'r blaen bydd angen i chi ddarparu cofnodion milfeddygol. Ni ellir ystyried eich cais heb y rhain.

  Rhowch fanylion ar gyfer ci 1
  Rhowch fanylion ar gyfer ci 2
  Rhowch fanylion ar gyfer ci 3
  Amdanoch chi a'ch cartref  Sylwer ei bod yn ofynnol cael caniatâd ysgrifenedig cyn y gellir ystyried eich bod yn ailgartrefu ci.

  Uwchlwythwch unrhyw luniau o'ch gardd (uchafswm maint ffeil 6mb)

  Pwysig: Heb luniau ni ellir ystyried eich cais.


  Mae hyn yn cynnwys mwy o oriau gwaith, newid swydd, cael plant neu symud cartref.


  Datganiad

  Pwysig: Ydych chi wedi ystyried beth fydd yn digwydd i'ch ci yn yr achosion canlynol: gwyliau, mwy o oriau gwaith, newid swydd, cael plant, perthynas yn chwalu, symud tŷ, salwch/analluogrwydd, unrhyw newid arall mewn amgylchiadau? Gall rhychwant bywyd cyfartalog ci fod yn 12-15 oed. Llofnodwch i gadarnhau eich bod yn deall hyn ac wedi ymrwymo i roi cartref i gi am weddill ei oes naturiol.


  Pwysig: Mae'n amod y cytundeb mabwysiadu, os nad yw eich ci eisoes wedi'i ysbaddu, byddwch yn trefnu gyda staff Cartref Cŵn Caerdydd i hyn gael ei wneud cyn gynted â phosibl. Mae costau ysbaddu wedi’u cynnwys yn y ffi fabwysiadu. Llofnodwch i gadarnhau eich bod yn deall a chytuno ar yr amod hwn  Bydd angen i chi gytuno ar gwestiynau’r datganiad cyn cyflwyno’r ffurflen.

  Sylwer y gall gymryd rhai eiliadau i’r ffurflen lwytho eich delweddau a chyflwyno.

  Brig

  © Cartref Cwn Caerdydd 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan T?m y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd